{"id":97,"count":4,"description":"","link":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/tag\/gruppenreise\/","name":"Gruppenreise","slug":"gruppenreise","taxonomy":"post_tag","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/tags\/97"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/tags"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/taxonomies\/post_tag"}],"wp:post_type":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/posts?tags=97"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}