{"id":164,"count":1,"description":"","link":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/tag\/gruppenreisen\/","name":"Gruppenreisen","slug":"gruppenreisen","taxonomy":"post_tag","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/tags\/164"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/tags"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/taxonomies\/post_tag"}],"wp:post_type":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/posts?tags=164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}