{"id":149,"count":1,"description":"","link":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/tag\/auto-mieten\/","name":"Auto mieten","slug":"auto-mieten","taxonomy":"post_tag","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/tags\/149"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/tags"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/taxonomies\/post_tag"}],"wp:post_type":[{"href":"https:\/\/www.kurzurlaub-ballermann.de\/wp-json\/wp\/v2\/posts?tags=149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}